De Hondenfluisteraar

 

 

 

 

 

 

 

De cursus Honden-gedragstherapeut is eind 2016 online te volgen (dus thuis van achter uw pc)

 

De eerstvolgende mondelinge cursus staat gepland op de volgende maandagen van 20:00 – 22:00 uur.

 

19 september

26 september

3 oktober

10 oktober

17 oktober

 

Leslocatie: Magdalenastraat 30 4566 BB Heikant

 

 

 

Honden fluisteren niet.

 

Het fluisteren is beeldspraak waarbij het lijkt alsof de honden-fluisteraar er weinig moeite voor hoeft te doen. Dus als gedragstherapeut leren we u niet fluisteren maar wel hoe u problemen kunt oplossen en zelfstandig aan het werk kunt als 'hondenfluisteraar'.

 

Al jaren bezoekt Hondenschool Heikant, baas en hond met hun hondenproblemen of probleemhond, aan huis. In bijna 100% van de gevallen werd het probleem met succes opgelost. Wij willen ons succesvol systeem een breder draagvlak geven en nodigen diegenen uit, die gemotiveerd baas en hond willen helpen met hun problemen.

 

In heel veel huishoudens maakt tegenwoordig een hond een belangrijk deel uit van het gezin. Maar in tegenstelling tot vroegere tijden, is hij van een waak- of werkhond tot een waardevol maatje, soms bijna familielid geworden. En ondanks dat veel bazen denken dat ze hun hond zo goed begrijpen, ontsporen er veel relaties tussen baas en hond. Zo kan er op den duur een situatie ontstaan, waarbij de baas overweegt, om afstand te doen van zijn hond.

Scheiden doet lijden en voordat het zover is, zal een goede baas zijn uiterste best doen de relatie nog trachten liefdevol te herstellen. Hier ligt een dankbare taak voor de hondenfluisteraar. Met deze opleiding leert u hoe u baas en hond weer in goede harmonie, door ้้n deur laat lopen. U kunt straks werken op basis van

no cure – no pay; zo sterk is dit systeem. Succes is verzekerd!

 

Inhoud van de opleiding:

 • Algemene psychologie van baas en hond.
 • Communiceren met baas en hond.
 • Denken als een wolf.
 • Probleeminventarisatie en - aanpak.
 • Gedragsreflex, agressiepiek en specifieke rasproblemen.
 • Bedrijfsethiek van de hondenfluisteraar.

 

Locatie: Afhankelijk van het aantal inschrijving.

Bij voldoende deelnemers kunnen afspraken gemaakt worden over plaats en tijd in geheel Belgi๋ en Nederland.

hondenfluisteraar005a

 

Doel van de cursus:
Opleiding
tot gedragstherapeut voor honden. Onmiddellijk na de theorielessen, zult u in staat zijn om inkomen te genereren uit uw taak als hondenfluisteraar.

Kosten: € 240,- zonder praktijkdiploma, € 440 met  praktijktoets.

 • Als achtergrondinformatie dient het boek Gehoorzame Hond ISBN 978-90-5821-621-2 (€ 19,95)
 • Als leerboek dient het boek: Honden Fluisteren Niet ISBN 978-90-822441-3-7 (€ 24,50)

OF

 

Kosten: € 530,- achteraf in delen te voldoen, met schuldverklaring en borgstelling. (zie informatie hieronder)

Examen en diploma:

Het examen is een praktijkexamen in de vorm van minimaal 6 en maximaal 10 praktijkverslagen waarbij u zelfstandig probleemhonden bezoekt en hiervan een standaard verslag instuurt.

Direct na de cursus, acquireert u zelf uw klanten en behandelt zelfstandig het probleem. Hiervan maakt u een verslag met het standaard-verslag-formulier en stuurt deze in ter beoordeling.

Na gunstige beoordeling van de verslagen, krijgt u uw diploma toegestuurd.

 

Uw lesgever:

 

Geboren: 09-03-1959
Gehuwd, twee zoons, vier Border collies

Woonachtig: Heikant

Achtergrond: Verkooptechniek, psychologie, (micro)biologie

Ervaring:

       Eigenaar van een hondenschool sinds 2002.

       Werkzaam als hondensgedragstherapeut sinds 2002 op basis van no cure – no pay.

       Schrijver van
1. Gehoorzame hond ISBN 978-90-5821-321-2
2. Honden fluisteren niet ISBN 978-90-822441-3-7

Hobby’s: mijn werk; studeren; honden; schapen drijven

 

 

De geschatte terugverdienkans van de opleiding bedraagt 5 probleemhonden.

Inschrijving
info@hondenschool-heikant.nl

of telefonisch

 • 0114-312498 / 06-23447210 (NL)
 • 0479/059403 (B)


 

 

 

Schuldverklaring Hondenfluisteraar

 ……………………………………………………………….(Naam  van degene die de schuld heeft), hierna te noemen de schuldenaar,

geboren op ……………………………………….(geboortedatum),

 

………………………………………..(adres/woonplaats) verklaart

 

wegens het volgen van de opleiding tot Hondenfluisteraar,

 

een of meer van de navolgende aangekruiste bedragen schuldig te zijn aan C.A.J. Weesie, te Heikant (verder schuldeiser genoemd).

 

q  De kosten van de opleiding ad € 500,-

q  5 trainingsdiscs แ € 5,00; in totaal € 25,-

q  2 boeken Gehoorzame Hond ISBN 978-90-5821-621-2, tegen inkoopsprijs แ € 13,-; intotaal € 26,-

 

 

Hiertoe komen zij het navolgende overeen:

 

 

De volgende bepalingen en bedingen gelden:

 1. De schuld wordt afgelost met een bedrag van € 100 per bezochte probleemhond, ingaande op

  de startdatum van de opleiding ……………………….(datum) ofwel, indien de schuldenaar geen probleemhond-situatie heeft kunnen acquireren, per maand ingaande per de eerste van de tweede maand na de startdatum van de opleiding.  Deze bepaling vervalt op het moment dat de schuldeiser het bedrag onmiddellijk geheel opeist, zoals omschreven in bepaling 4.

  Of

1.  De hoofdsom wordt ineens afgelost en wel uiterlijk binnen 1 maand na de ingang van de opleiding. Deze bepaling vervalt op het moment dat de schuldeiser het bedrag onmiddellijk geheel opeist, zoals omschreven in bepaling 4.

 

 1. De looptijd van de lening bedraagt 6 maanden, met ingang van de startdatum van de opleiding, zoals genoemd in bepaling 1. De schuldenaar mag op ieder moment de schuld geheel of gedeeltelijk aflossen.

 

 1. De hoofdsom of het restant daarvan is met wettelijke rente en kosten dadelijk opeisbaar zonder voorafgaande opzegging als:
  - de schuldenaar de aflossing niet uiterlijk op de maandelijkse vervaldatum betaalt;
  - de schuldenaar andere verplichtingen tegenover de schuldeiser niet nakomt;
  - de schuldenaar overlijdt of failliet verklaard wordt;
  - de schuldenaar surseance van betaling aanvraagt;
  - zaken van de schuldenaar geheel of gedeeltelijk in beslag worden genomen;
  -
  de schuldenaar boedelafstand doet.

 

 1. De schuldenaar is in gebreke indien de termijn verloopt, er is geen andere akte van in verzuimstelling nodig.

 

 1. De aflossingen, moeten worden gestort naar rekening
  44.60.32.174 t.n.v. Hondenschool Heikant o.v.v. opleiding Hondenfluisteraar
   
  IBAN:NL32ABNA0446032174
  BIC: ABNANL2A

 

 1. Alle kosten die de schuldeiser maakt om zijn rechten uit te oefenen of te behouden en alle verdere kosten die voortkomen uit deze geldlening, zijn voor rekening van de schuldenaar.

 

 

 

Getekend te (plaatsnaam)………………………, op (datum)……………………………..

 

Schuldverklaring voor een bedrag van € ………………….. ofwel te lezen:

 

(het bedrag in letters invullen) euro.

 

Ondertekening:

 

 

................................................ (schuldenaar)

 

 

 

................................................. (schuldeiser)

 

 

 

 

Borgstellingsovereenkomst Hondenfluisteraar

 

 

De ondergetekende,

 

………………………………………………………………………….,

 

geboortedatum, ………………………… te ..…………………………. (geboorteplaats),

 

woonachtig te ……………………………………… (woonplaats)

………………………………………………………. ………………………………………..(adres),

 

van beroep …………………………………………..,

 

verklaart hierbij tegenover C.A.J. Weesie, houder van Hondenschool Heikant, ingeschreven bij kamer van koophandel onder registratienummer 22052216, het navolgende;

 

 1. De ondergetekende heeft kennis genomen van de overeenkomst voor de opleiding tot Hondenfluisteraar door

  ………………………………………………………(naam student Hondenfluisteraar)

  geboren ………………………….. te ……………………………. (geboorteplaats),

  woonachtig te ……………………………….. (woonplaats)

  ………………………………………………..……………………………………….(adres).

 2. Met ingang van ……………………………… (datum) stelt ondergetekende zich hierbij tot borg voor en medeschuldenaar met de onder lid 1 genoemde student Hondenfluisteraar, voor al het gene uit hoofde van de onder lid 1 genoemde opleiding schuldig zal zijn.

 

 

Plaats …………………………………                     datum ………………………….

 

De ondergetekende (borgsteller)

 

 

 

………………………………………..